Referat af generalforsamling den 23.1.2017

Generalforsamling i Holstebro Triathlonklub 23. januar 2017 1. Valg af dirigent
Michael Orsulak blev valgt enstemmigt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se særskilt dokument. Fremlagt af formand Martin Arp. Ingen indvendinger og beretningen betragtes som godkendt.

3. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontigent. Fremlagt af kasserer Hans Jespersen og godkendt.
Der blev spurgt til hvorfor der ikke gives tilskud til startgebyr til Kona længere. Bestyrelsens tidligere argumenter blev gentaget bla. at man ikke vil tiltrække medlemmer som kun melder sig ind pga. tilskuddet samt at klubbens penge skal bruges på mængden fremfor enkelte atleter.

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. Ligeledes fremlagt af Hans og godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet forslag om ændring af vedtægternes §10 fra formanden:
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og består som minimum af en formand, en næstformand og en kasserer. Til generalforsamlingen kan der vælges yderligere to ordinære bestyrelsesmedlemmer. Disse har stemmeret til bestyrelsen. Til generalforsamlingen vælges 1-2 suppleanter.
Baggrund for forslaget: det er bedre at brede kræfterne ud på opgaver som træning, event, stævneudvalg osv. Det er svært at finde motiverede til bestyrelsen. En bestyrelse på 3 mand er stadig beslutningsdygtig.
Forslaget blev godkendt med stemmerne 10 ud af 18 for forslaget.

6. Valg af formand. Martin Arp modtog genvalg.

9. Valg af sekretær. Rikke Lyhne ønsker ikke genvalg. Lasse Gregersen var ej tilstede men har tilkendegivet at han ønsker at indtræde i bestyrelsen. Den nye bestyrelse tager kontakt til Lasse vedr. posten som sekretær.

10. Valg af ordinært bestyrelsesmedlem. Mette Sørensen ønsker ikke genvalg. Thomas Andersen blev valgt enstemmigt.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde.

11. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Brian Andersen blev valgt enstemmigt.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Hugo modtog genvalg.

13. Evt.
Medlemmer af stævneudvalg og aktivitetsudvalg samt evt. sponsorudvalg skal udfindes. Pia Graagaard invilgede i at være tovholder i aktivitetsudvalget og finder 3 andre medlemmer.
Martin gjorde opmærksom på udfordringerne ved at finde sponsorer og brug af klubtøj. Der blev foreslået at skifte tilbage til Fusion fremfor Craft, hvilket bliver drøftet i den nye bestyrelse.

Louise Ljungberg gjorde opmærksom på aftenarrangement med fokus på ernæring den 3. marts.

Dorthe Vølpert påpegede udfordringerne med fordeling på banerne ved svømmetræning.

Referat af bestyrelsesmøde den 10.11.2016

Deltagere: Martin, Mette, Hans, Dorte og Rikke L - Leif og Louise delvist

1. Evaluering af fælles cykel- og løbetræning
Der var enighed om at fællestræningerne fungerer godt og fremmødet er tilfredsstillende.
Opdeling i to grupper til cykling tilgodeser medlemmernes forskellige niveauer, hvilket har betydet god deltagelse fra de kvindelige medlemmer.
Trænerne er altid modtagelige for feedback!
Leif og Louise forlod herefter mødet.

2.  Klubtøj
Martin oplyste at vi stadig afventer  det nye katalog for 2017 fra Craft.

3. Julefrokost
Årets julefrokost er flyttet til rugbyklubbens klubhus. Information herom følger fra udvalget.

4. Stævnet
Hans har fået oplyst af kommunen at stævnet 2017 kan gennemføres uanset om byggeriet af Enghavecentret er sat i gang eller ej.

5. Evt.
Påmindelse om at svømmereglerne overholdes. 

Referat af bestyrelsesmøde den 13.9.2016

Deltagere: Hans, Mette, Martin, Dorte og Rikke

1. Stævnet 2017
Hans sætter gang i indhentning af tilladelser, tjekker op på byggeri af Enghavecentret, tidtagning mv.
2. Tilskud til IM Kona
Det blev vedtaget at der i fremtiden ikke ydes tilskud til startgebyret til Kona. Der blev givet tilskud til Dennis og Hans i sin tid, da de var de første i klubben, som kvalificerede sig, hvilket var helt ekstraordinært. Bestyrelsen vil ikke være dommerpanel, hver gang et medlem kvalificerer sig og mener iøvrigt at det kan udvikle sig til en glidebane.
3. Ny cykeltrailer
Der er bestilt ny trailer og forventet levering er senere på efteråret. Mette tjekker op på, hvordan klubbens logo kan påtrykkes.
4. Økonomi
Klubben betaler brunch til “sommerhygge” den 18.9.2016 og ligeledes julefrokost for medlemmer. Påhæng til julefrokosten betaler selv kuvertprisen.

Referat af bestyrelsesmøde den 2.6.2016

Bestyrelsesmøde 2.6.2016
Deltagere: Hans, Martin, Mette, Dorte og Rikke samt besøg af cheftræner Leif

1. Fælles løbe- og cykeltræning 
Leif fortalte om fremmødet ved fællestræningerne. Det er typisk de samme medlemmer som møder frem til løbetræning. Deltagerantallet har været faldende henover foråret. Fremmødet til cykeltræning har været konstant siden starten. Martin laver oplæg til næste sæson i samarbejde med Leif og der bliver meldt flere informationer ud senere. 

2. DGI tilbud ved Leif
DGI tilbyder foreninger et forløb “Bevæg dig for livet”, hvor der stilles en konsulent til rådighed. Eksempelvis hjælp til markedsføring eller hvordan man får arrangeret fællestræninger. Bestyrelsen vedtog at tilbuddet ikke er relevant for HTK på nuværende tidspunkt, da vi allerede har et godt samarbejde med Leif og Louise.

3. Stævnet
Ifølge Hans har vi fået flere positive tilbagemeldinger. Der skal indkøbes en måtte til svømmehallen til næste stævne. Hans kontakter kommunen vedr. byggeplaner af Enghavecentret. Mette ønsker at trække sig fra styregruppen.

4. Sponsorudvalg
Ingen har stadig meldt sig til udvalget!

5. Våddragtsarrangement
Arrangementet er desværre aflyst pga. manglende tilbagemelding fra ZeroD. Da OW sæsonen er godt i gang og flere allerede har købt en dragt, giver det ikke mening at afholde arrangementet.

Referat af bestyrelsesmøde den 17.3.2016

Referat af bestyrelsesmøde den 17.3.2016

Deltagere: Hans, Dorte, Mette, Martin og Rikke

1. To do listen.
Blev gennemgået og Martin sørger for ajourføring.

2. Forslag fra medlemmer til behandling.
a) Klubmesterskabet skal bevares. Afslået idet bestyrelsen vurderer at tilslutningen er for lille. Der kan i stedet afholdes et socialt arrangement i forbindelse med et stævne.

b) Arrangementsudvalget skal udvælges tilfældigt fx. ved lodtrækning. Bestyrelsen vurderer at tilfældigt udvalgte ikke vil have det samme engagement i opgaven, som frivillige vil have og forslaget afvises derfor.

c) Bestemmelse af diverse udvalg varsles inden generalforsamlingen, så man har mulighed for at tage stilling inden. Forslaget vedtages og der varsles fremover i indkaldelsen til generalforsamlingen.

d) Kristine er forslået til at være kontaktperson for nye medlemmer. Vedtaget og derudover vil Hans også være mulig at kontakte, så der vil være en kontaktperson af hvert køn. Nye medlemmer kan prøve 2 x svømning og 2 x løbetræning.

3. DGI medlemskab.
Det blev vedtaget at klubben melder sig ind i DGI, idet et medlemskab giver adgang til flere gode tilbud bl.a. billig tidtagning og kurser for et lavt kontingent.

4. Arrangementsudvalget anmoder om dækning af forplejning til Forårsløb i Herning.
Klubben dækker udgifterne.

5. Evt.
a) Der mangler stadig hjælpere til stævnet Kr. Himmelfartsdag. Tilmelding foregår ved at sende en mail til Mettetri@gmail.com. Skriv om du kan hjælpe fra kl. 7 eller kl. 10.

b) Tilskud til stævner. Der bliver ikke ydet tilskud til tristævner i 2016 idet det vurderes at tilskuddet ikke er afgørende for om man vil stille op. Der er efterhånden mange stævner og det meget individuelt, hvordan hver enkelt atlet planlægger sin sæson.


Mødedatoer i indeværende år (med forbehold for ændringer): 09.06.16
15.09.16
10.11.16
19.01.17
Generalforsamling: 23.1.2017


February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
March 2016
January 2016
November 2015
September 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014