Vedtægter


§1 Navn
Klubbens navn er Holstebro Triathlon Klub (HTK). Klubbens hjemsted er Holstebro.

§2 Formål
Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke triathlon og beslægtede idrætsgrene samt, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til triathlon.

§3 Medlems skab af organisation
Klubben er medlem er Dansk Triathlon Forbund og Holstebro Idrætsforbund og er underkastet disses love.

§4 Medlems skab
Som medlem i klubben kan optages alle, der er fyldt 8 år.

§5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen og opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer.
For passive medlemmer opkræves kontingentet helårligt forud.

§6 Udmeldelse -eksklusion
Udmeldelse sker automatisk når kontingentet ikke fornyes via det på tidspunktet gældende elektroniske medlemssystem. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når forhold giver anledning hertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at min. 2/3 har stemt for eksklusionen.
Eksklusionen kan kræves behandlet på generalforsamlingen. Dennes beslutning kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter.

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo januar måned, indkaldes med 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse eller pr. E-mail og på hjemmesiden.
Til medlemmerne: Dagsordenen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse eller pr. E-mail og på hjemmesiden til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, når intet andet er bestemt i vedtægterne.

§8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (ulige år).
7. Valg af næstformand (lige år)
8. Valg af kasserer (lige år).
9. Valg af sekretær (ulige år).
10. Valg af 1 ordinært bestyrelsesmedlem (ulige år).
11. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af en revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 1/3 af klubbens aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
Vedrørende indkaldelsesmåde og offentliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7

§10. Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling, og består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 1 medlem og 1-2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Ved eventuelle bestyrelsesmedlemmers afgang i valgperioden indtræder suppleanten/ suppleanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede, jf. dog §6, stk. 5.
Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte, det findes nødvendigt, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed udgør formandens stemme flertallet. Klubben tegnes af formanden. Bestyrelsen og/eller klubbens medlemmer hæfter ikke personligt

§11 Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Drift regnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling med revisorens påtegning til godkendelse.

§12 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst, at 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens formue Dansk Triathlon Forbund.

Holstebro januar 2014Pasted Graphiclandbobanken_logoUlsted logo