Om os

Lidt om os

Holstebro Triathlon Klub

 

Holstebro Triathlon Klub er en af de yngste klubber i Holstebro. Stiftet i 1986 af en håndfuld mennesker, som havde fået øjnene op for den nye idræt, der kom stormende frem i begyndelsen af 80'erne. Klubben har idag ca. 55 medlemmer, men med plads til flere.

 

Klubben er lille men vågen, og medlemmerne deltager aktivt i stævner, både her i landet og i udlandet, såvel på elite- som motionsplan. De fleste stævner er på distancer, hvor også motionister har en mulighed for at deltage.

Årligt på Kristi Himmelfartsdag, afholder klubben Holstebro Triathlon Stævne, hvor der hvert år kommer 200 deltagere.

 

Ud over træning og konkurrencer er der også plads til sociale arrangementer, der har blandt andet i de sidste år, været afviklet  julefrokost, klubture og grillaftener med både kaffe og kage.

 

Skulle du have lyst til at stifte bekendtskab med triathlon, er du velkommen til at møde op i klubben og prøve at deltage i træningen. Den første måned betegnes som prøveperiode og koster ingenting!

 

Se venligst under "Om klubben - kontaktpersoner" for personlig henvendelse.

Kontingent

 

Kontingentstyper og -satser

 

Triathlon: Forbundskontingent, svømning, løb + cykling, klubarrangementer, årskontingent = 1250,- DKr.

 

Ungdom (8-17): Forbundskontingent, svømning, løb + cykling, klubarrangementer, årskontingent = 350,- DKr.

 

Ungdom (18-21): Forbundskontingent, svømning, løb + cykling, klubarrangementer, årskontingent = 925,- DKr.

 

Duathlon: Forbundskontingent, løb + cykling, klubarrangementer, årskontingent = 700,- DKr

Klubmodulet

 

Klubmodulet kan bruges til at finde dit DTriF-medlemsnummer, betale dit medlemskontingent og tilmelde dig til stævner.

Ved problemer eller spørgsmål bedes du at henvende dig til klubformanden Martin Arp.

 

Log dig ind på klubmodulet.

Vedtægter

 

§1 Navn

Klubbens navn er Holstebro Triathlon Klub (HTK). Klubbens hjemsted er Holstebro.

 

§2 Formål

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke triathlon og beslægtede idrætsgrene samt, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til triathlon.

 

§3 Medlems skab af organisation

Klubben er medlem er Dansk Triathlon Forbund og Holstebro Idrætsforbund og er underkastet disses love.

 

§4 Medlems skab

Som medlem i klubben kan optages alle, der er fyldt 8 år.

 

§5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen.
Kontingent opkræves en gang årligt og medlemskab gælder 1 år gældende fra betalingsdag.

 

§6 Udmeldelse -eksklusion

Udmeldelse sker automatisk når kontingentet ikke fornyes via det på tidspunktet gældende elektroniske medlemssystem. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når forhold giver anledning hertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at min. 2/3 har stemt for eksklusionen.

Eksklusionen kan kræves behandlet på generalforsamlingen. Dennes beslutning kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo januar måned, indkaldes med 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse eller pr. E-mail og på hjemmesiden.

Til medlemmerne: Dagsordenen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse eller pr. E-mail og på hjemmesiden til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, når intet andet er bestemt i vedtægterne.

 

§8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (ulige år).

7. Valg af næstformand (lige år)

8. Valg af kasserer (lige år).

9. Valg af sekretær (ulige år).

10. Valg af 1 ordinært bestyrelsesmedlem (ulige år).

11. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

12. Valg af en revisor og revisorsuppleant

13. Eventuelt.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 1/3 af klubbens aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Vedrørende indkaldelsesmåde og offentliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7

 

§10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling, og består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 1 medlem og 1-2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Ved eventuelle bestyrelsesmedlemmers afgang i valgperioden indtræder suppleanten/ suppleanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede, jf. dog §6, stk. 5.

Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte, det findes nødvendigt, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed udgør formandens stemme flertallet. Klubben tegnes af formanden. Bestyrelsen og/eller klubbens medlemmer hæfter ikke personligt

 

§11 Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Drift regnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling med revisorens påtegning til godkendelse.

 

§12 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§13 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst, at 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens formue Dansk Triathlon Forbund.

 

Holstebro januar 2014